VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

predaj a zabezpečenie kurzov prostredníctvom internetovej stránky
www.akademiastastie.sk

I. Úvodné ustanovenia

1.     Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom štýl-šťastie, s. r. o., so sídlom: Banšelova 14, 821 04 Bratislava-Trnávka, IČO: 46 571 485, zapísaným v živnostenskom Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 79845/B (ďalej len "Organizátor kurzu"), ktorá poskytuje služby v oblasti osobnostného rastu (ďalej len „Kurz“) a účastníkom Kurzu (ďalej len "Účastník").

2.     Za Kurz sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú všetky Akcie a Kurzy ponúkané Organizátorom kurzu na internetovej stránke Organizátora kurzu www.akademiastastia.sk.

3.     Právne vzťahy medzi Organizátorom kurzu a Účastníkom sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

II. Prihlásenie, uzatvorenie zmluvy

1.     V prípade, že má Účastník záujem absolvovať Kurz vyplní formulár „Mám záujem o kurz“ alebo sa riadi konkrétnymi pokynmi Organizátora Kurzu vzťahujúcimi sa na konkrétny Kurz, o ktorý má Účastník záujem. Na základe prejaveného záujmu Účastníka kurzu o Kurz mu bude organizátorom do jeho emailovej schránky doručený email „Potvrdenie záujmu o kurz“. Potvrdenie obsahuje údaje Účastníka a zúčtovacie údaje pre úhradu ceny Kurzu – číslo bankového účtu, variabilný symbol, výška ceny Kurzu a platobné podmienky. Za záväznú objednávku sa považuje úhrada ceny kurzu uvedená v emaily „Potvrdenie záujmu o kurz“.

2.     Na základe tejto Záväznej objednávky doručí Organizátor kurzu na e-mailovú adresu Účastníka uvedenú v „Mám záujem o kurz“ e-mail s potvrdením objednávky Účastníka (ďalej len „Potvrdenie“), a to bez zbytočného odkladu po doručení platby na účet organizátora. Zmluva medzi Organizátorom kurzu a Účastníkom je uzavretá doručením Potvrdenia Organizátora kurzu Účastníkovi.

3.     Zmluva medzi Organizátorom kurzu a Účastníkom je uzavretá doručením Potvrdenia Organizátora kurzu Účastníkovi.

III. Platobné podmienky

1.     Ceny všetkých Kurzov organizovaných Organizátorom kurzu sú uvedené na internetovej stránke Organizátora kurzu www.akademiastastia.sk. Organizátor kurzu nie je platca DPH.

2.     Účastník je povinný zaplatiť cenu Kurzu bezhotovostným prevodom na bankový účet Organizátora kurzu, č. ú.: 2800719514/8330, vedený v FIO banka, a.s. a.s. Za deň úhrady ceny Kurzu sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov zodpovedajúcich cene Kurzu na uvedený bankový účet Organizátora kurzu.

3.     Splatnosť ceny konkrétneho Kurzu je vždy najneskôr do 7 dní od doručenia “Potvrdenia“ na emailovú adresu Účastníka kurzu.

4.     V prípade, ak Účastník neuhradí cenu Kurzu v lehote splatnosti uvedenej v “Potvrdení“, doručí mu Organizátor kurzu e-mail s výzvou na úhradu ceny Kurzu do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Ak Účastník nezaplatí cenu Kurzu ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote, zmluva uzatvorená medzi Organizátorom kurzu a Účastníkom podľa článku II. bod 3. Všeobecných obchodných podmienok sa bez ďalšieho zrušuje.

IV. Storno podmienky/odstúpenie od zmluvy

1.     V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) je Účastník oprávnený po uzatvorení zmluvy do dňa začatia Kurzu od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Účastníka o odstúpení od zmluvy boli Organizátorovi kurzu doručené v uvedenej lehote.

2.     V prípade, že Účastník sa z vážnych nepredvídateľných okolností Kurzu nemôže zúčastniť a od zmluvy písomne odstúpi do 3 dní pred začatím Kurzu, mu Organizátor vráti 100% z ceny kurzu storno.

3.     Organizátor kurzu je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

1.     Účastník nezaplatí cenu Kurzu v lehote splatnosti podľa článku III. Všeobecných obchodných podmienok,

2.     dôjde k naplneniu kapacity konkrétneho Kurzu stanovenej Organizátorom kurzu na internetovej stránke Organizátora kurzu www.akademiastastia.sk, pričom prednosť majú Účastníci, ktorí uhradili cenu Kurzu,

3.     Účastník svojím správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov Kurzu alebo Organizátora kurzu alebo závažným spôsobom narušuje priebeh Kurzu. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie ceny Kurzu ani jej časti.

V. Sťažnosti, reklamácie

1.     Akékoľvek sťažnosti, podnety a reklamácie týkajúce sa priebehu Kurzu môže Účastník uplatniť odoslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Organizátora kurzu: info@styl-stastie.sk. Písomné oznámenie musí obsahovať popis výhrady Účastníka týkajúcej sa priebehu Kurzu.

2.     Organizátor kurzu vybaví sťažnosť resp. reklamáciu uplatnenú Účastníkom do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

VI. Ostatné ustanovenia

1.     Účastník berie v plnom rozsahu na vedomie, že akékoľvek materiály a dokumenty sú dielom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) a ich obsah je chránený autorským zákonom. Účastník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom tieto materiály kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť užívanie materiálov tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu materiálov tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v obsahu materiálov. Účastník nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Účastníka a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Účastník v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tohto bodu.

2.     Účastník odoslaním objednávky udeľuje Organizátorovi kurzu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Organizátora kurzu za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb Organizátora kurzu, zasielaní informácií o činnosti Organizátora kurzu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Účastník udeľuje Organizátorovi kurzu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), e-mailová adresa prípadne telefónne číslo. Organizátor kurzu nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Účastníka), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Účastník udeľuje na dobu do jeho odvolania. Účastník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia vyššie uvedenú poštovú adresu Organizátora kurzu. Účastník udeľuje súhlas dobrovoľne. Účastník prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

VII. Záverečné ustanovenia

1.     Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Organizátora kurzu.

2.     Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Organizátora kurzu www.akademiastastia.sk v deň odoslania objednávky Účastníkom.

3.     Odoslaním objednávky potvrdzuje Účastník Organizátorovi kurzu, že akceptuje výšku ceny za objednaný Kurz a tieto Všeobecné obchodné podmienky Organizátora kurzu v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

4.     Zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

5.     Účastník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

6.     Organizátor kurzu si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.akademiastastie.sk.

7.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. 09. 2015.

Eva Stanová, Tel: 0902 917 757,  eva@styl-stastie.sk, www.akademiastastie.sk